Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviosta vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmasta

KNGDno-2019-542

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Essote kuntayhtymän hallitus päättää, että perussopimuksen 17 §:n mukaisesti jä sen kunnilta pyydetään lausunnot vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmasta 12.11.2019 mennessä.
Lisäksi jäsenkunnille pidetään kuntakokous 31.10.2019 klo 14.00, jonne jäsenkunnista voi osallistua enintään viisi edustajaa/jäsenkunta. Kuntakokouksesta on lähetetty erillinen kutsu ja kunnanhallitus on nimennyt edustajat kuntakokoukseen. Talousarvio on liitteenä.

Koska Essoten talousasiat ovat maakunnallisesti keskustelussa vielä esityslistan lähettämisen aikana, päätösehdotus Kangasniemen lausunnosta annetaan viimeistään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Essoten vuoden 2020 talousarviosta seuraavaa:

Essoten on sopeutettava toimintaansa huomioiden jäsenkuntien taloudelliset mahdollisuudet, koska kuntien taloudellinen kantokyky on tällä hetkellä todella heikko. Tilanne on kokonaisuudessaan vakava yhtälö kuntien taloudellisten mahdollisuuksien ja palvelutarpeen välillä.

Strategia

Talousarviossa mainitaan, että se on tavoitteellinen. Strategia on myös tavoitteellinen, joten taloustavoite tulee kirjata seuraavasti: ”Menojen kasvu-% on enintään valtakunnallinen sote kasvu-% ja huomioidaan jäsenkuntien taloudellinen kantokyky.

Valmistelussa olevassa strategiassa kuntayhtymän arvopohjaa ei muutettu. Olemassa olevat arvot palveleva, osaava, vaikuttava ja innostava vastaavat nykytilannetta. Arvon ”palveleva” mukaisesti palvelut ovat laadukkaita, tarpeen mukaisia sekä saatavilla ja sujuvia.

Mitä tässä tarkoitetaan termillä palvelut ”saatavilla”? Huomioidaanko alueellisuus ja lähipalvelut? Strategia on siltä osin puutteellinen, että siinä ei huomioida asiakkaita palveluiden saatavuuden ja palvelutason näkökulmasta. Peruspalveluiden saatavuus on hyvä, mutta entä saavutettavuus asiakkaan näkökulmasta.

Strategiassa tulee selkeyttää ja määritellä palvelutasot, eli mitkä palvelut kuntayhtymässä tuotetaan lähipalveluna ja mitä niillä tarkoitetaan sekä mitkä palvelut tulevaisuudessa tuotetaan keskitetysti.

Sote-uudistus

Kangasniemen kunta puoltaa talousarviossa esitettyä tavoitetta sote-uudistuksen valmistelusta Etelä-Savon maakunnassa.

Sen mukaisesti Essote-kuntayhtymän/sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja kuntayhtymä ehdottavat, että maan hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valmistelu tehdään koko Etelä-Savon maakunnan alueen kattavana kokonaisuutena niin, että mukana ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon sote-kuntayhtymät /sairaanhoitopiirit mukaan lukien Pieksämäen kaupungin peruspalvelut.

Riskit

Miten suuri riski sisältyy talousarvion toteutumiseen, ja mitä nämä riskit ovat. Talousarvio sisältää siellä täällä mainintoja erinäisistä toiminnallisista riskeistä, mutta ei selkeästi vaikutusta talouteen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osalta mainitaan, että talousarvio on tavoitteellinen ja sisältää riskejä. Suurimmat riskit sisältyvät asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoihin varsinkin lastensuojelun palveluissa. Myös lastenpsykiatrisen vuodeosastohoidon ostot voivat olla ennakoitua suuremmat, koska tarpeeseen kohdistuu vuosittaista satunnaisvaihtelua.

Vanhus- ja vammaispalveluissa mainitaan, että runsas ostopalvelupainotteisuus lisää riskiä kustannusten kasvuun palveluntuottajien hinnankorotuspaineista johtuen.

Kuntayhtymän keskeisenä palkkapoliittisena tavoitteena mainitaan, että jatketaan kuntayhtymän henkilöstön siirtosopimuksen mukaista palkkaharmonisoinnin sekä työn vaativuuden arvioinnin mukaisen palkkauksen toteuttamista suunnitellusti. Painopisteenä vuonna 2020 on palkkaharmonisoinnissa todettujen epäkohtien korjaaminen talousarvion sallimissa rajoissa.

Kuntien maksuosuus on noussut vuodesta 2017 vuoden 2019 ennakoituun toteutumaan 10 % eli keskimäärin 5 %/vuosi. Talousarviovuoden kasvuksi ennakoituun 2019 toteutumaan on arvioitu 0,7 % huomioiden talousarvionesitykseen otetut talous- ja muutosohjelman vaikutukset.  Tämän jälkeen on yhteistoimintaneuvottelujen kautta löydetty 9 M€ säästöt vuosille 2019-2021. Säästöistä osa on ns. pysyviä sääntöjä ja osa, kuten lomautukset, kertaluonteisia. Talous- ja muutosohjelman toteutuksesta ja yhteistoimintaneuvottelujen tuloksesta huolimatta on talousarvio edelleen tavoitteellinen ja sisältää huomattavia riskejä, ja siten uhkia jäsenkuntien talouteen.    

Yhteistoimintamenettelyssä ei saavutettu tavoitteen suuruista säästöä, joten talouden tasapainotustoimia tarvitaan myös jatkossa. Sitä edellyttävät myös varautuminen talousarviossakin esille tuotuihin riskeihin kuten palvelutarpeen kasvu ja palkkaharmonisointi.   

Palvelut

Kuten talousarvioehdotuksessa mainitaan, niin perustason sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähellä ihmistä. Palveluiden saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Siten tulee huomioida eri väestöryhmien, erityisesti vanhusten ja vammaisten mahdollisuus liikkua ja saavuttaa palvelut.  

Talous- ja muutosohjelman toimeenpanossa tulee huomioida sekä paikalliset palvelutarpeet että kuntatalouden talousnäkymät. Edelleen korostamme, että perussopimuksen mukaan on kunnan kanssa neuvoteltava merkittävistä toiminnallisista muutoksista. Tämän lisäksi tulee ilmoittaa kuntiin muista palveluiden muutoksista hyvissä ajoin. Tämän asian otimme esille myös lausunnossa kuluvan vuoden talousarvioesitykseen. Asia vain ei ole toiminut näin perussopimuksen mukaisesti.

Kotihoitoon ja kotiin annettaviin palveluihin tulisi panostaa enemmän, koska kotihoito on edullisempaa verrattuna palveluasumiseen/tehostettuun palveluasumiseen.

Jäsenkuntien omistajaohjaus

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien omistajaohjauksen toimivuuden varmistamiseksi kuntayhtymällä on kuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja asettaa sille jäsenkuntien toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoitteita.

Nykyisen perussopimuksen puitteista ja/tai käytännössä on ilmennyt puutteita omistajaohjauksen toimivuudessa. Neuvottelukunnan asema ei ole ollut täysin selkeä. Sen asemaa tulee muuttaa yhteydenpidosta enemmän ohjaukselliseen suuntaan. Erillisenä toimineen, mutta sittemmin neuvottelukuntaan yhdistetyn muutosryhmän päätöksistä ei Kangasniemen kuntaa/kunnanjohtajaa informoitu missään vaiheessa. Asia ei sinänsä liity talousarvioon, mutta on ollut osa omistajaohjausta.

Ennakoitavuus sosiaali- ja terveystoimen menojen ja kuntien rahoitusosuuden muutoksessa ei ole helppo, eikä se olekaan toiminut. Ennustettavuutta tulee parantaa. Tilannetta on huonontanut myös tiedonkulku palvelutoiminnan muutoksista ja suunnitelmista. Kuntaan on tullut 22.10. tiedote, että Essote uudistaa yhteydenpitoa jäsenkuntien kanssa. Tiedotteesta ei ilmene, miten se käytännössä parantaa yhteydenpitoa ja mitä yhteydenpitoa parantavaa sisältää tiedotteessa mainittu palvelusopimus

Tulisi esim. palvelusopimukseen kirjata myös kunnan maksuosuus eriteltyinä perusterveydenhuollon, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon palveluihin sekä tarvittaessa hakea perusteluineen lisämääräraha kunnanvaltuustolta, näin ennakoitavuus kunnan taloustilanteeseen paranisi.

Kunnan maksuosuus v. 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021-2022

Essotelta saadun raportin perusteella suoritteita elokuun lopussa oli n. 3000 vähemmän kuin 31.8.2018. Erityisesti kalliiden palveluiden kuten lastensuojelun, tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammaisten laitoshoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden suoritteet ovat vähentyneet. Tämän tulisi näkyä tulevien vuosien kunnan maksuosuudessa.

Erikoissairaanhoidon menot syyskuun raportin perusteella ovat vähentyneet 2 % (oma toiminta -4 % ja ostopalvelu -1 %) verrattuna edellisen vuoden syyskuun tilanteeseen.  Vaikutus tulisi näkyä kunnan maksuosuuden pienentymisenä tulevina vuosina.

Essote talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 tuloslaskelma osassa (liite2) on myyntituottoihin jäsenkunnilta (kuntien maksuosuuksiin) laskettu 1,7 %:n kasvu. Myös toimintakulujen kasvuksi taloussuunnitelmavuosille 2021 ja 2022 Essote on arvioinut 1,3 %. Näiden tulisi näkyä maltillisena kustannusten kasvuna kunnan maksuosuuteen suunnitelmavuosina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Essote

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)