Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajajärjestely ja varajäsenen valinta

KNGDno-2017-64

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.11.2019 § 31 todennut, että Mikkkelin Seudun Omaishoitajat ry:n edustajan varajäsen on kuollut.

Samassa kokouksessa § 32 puheenjohtaja GDPR suojausilmoitti halustaan erota puheenjohtajan tehtävästä. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaisesti neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kokouksessa suoritettiin puheenjohtajan vaali ja uudeksi puheenjohtajaksi valitiin Kangasniemen Reuma ry:n GDPR suojaus

GDPR suojaus on aikaisemmin ollut neuvoston varapuheenjohtaja, joten kokouksessa suoritettiin myös varapuheenjohtajan vaali ja valituksi tuli GDPR suojausedustaa Eläkeliiton Kangasniemen toimipaikkaa.

Koska puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, on kunnanhallituksen tehtävä päätös läsnäolo-oikeudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että GDPR suojaus henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitus nimeäisi Mikkkelin Seudun Omaishoitajat ry:n  GDPR suojaus. Lisäksi neuvosto esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee neuvoston puheenjohtajajärjestelyt tiedokseen ja myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kunnanvaltuuston kokouksiin neuvoston uudelle puheenjohtaja GDPR suojaus. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanvaltuusto, asianosaiset

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.