Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 TVA-palkkausjärjestelmän hyväksyminen / OVTES

KNGDno-2015-779

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tehtävien vaativuuden arvioinnin tulee perustua tehtävänkuvaukseen, joka kuvaa tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Tehtäväkuvaus on rakenteeltaan selkeä ja yksinkertainen. Tehtäväkuvaukset valmistellaan yhteistyössä työnantajan edustajan ja asianomaisen viranhaltijan tai, mikäli kyse on mallitehtäväkuvauksen laatimisesta, asianomaisen ammattiryhmän edustajan kanssa. Tehtäväkuvauksen vahvistaa työnantaja. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon työn edelyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu ja sekä työn edellyttämät yhteistyötaidot, jollei toimivaltainen viranomainen päätä käyttää arvioinnissa ennalta määriteltyjä muita objektiivisia vaativuustekijöitä. Vaativuustekijöiden pohjalta tehdään arviointijärjestelmä, jonka toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Ennen uuden arviointijärjestelmän käyttöönottoa tai arviointijärjestelmää muutettaessa asiasta neuvotellaan niiden luottamusmiesten kanssa joiden edustamiin viranhaltijoihin arviointijärjestelmää tullaan soveltamaan. Arviointijärjestelmästä päättää viime kädesssä työnantaja. Arviointijärjestelmästä tehdään kirjallinen kuvaus ja sen sisällöstä tiedotetaan viranhaltijoita.

OVTES:n arviontijärjestelmän kuvaus, mallitehtävänkuvaukset tehtävien vaativuuden arviointia varten sekä rehtoreiden työkaluksi laadittu pisteytystaulukko, johon on kumkin mallitehtävänkuvauksen työn vaativuutta lisäävät tekijät, ovat liitteinä. Järjestelmä esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR hyväksyy OVTES:n uuden työn vaativuuden arviointijärjestelmän ja vie sen edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi. 

YTR esittää, että kunnanhallitus irtisanoo 5.8.2014 allekirjoitetun paikallisen sopimuksen koulukohtaisesta lisätehtävästä päättymään 1.8.2020. Koulukohtaisen lisätehtävän korvaaminen tullaan huomioimaan tulevassa TVA-järjestelmässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy OVTES:n uuden työn vaativuuden arviointijärjestelmän. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2020-2021 lukuvuoden alkaessa elokuussa 2020, kun kouluverkon supistus ja sivistyksen hallinnon uudistus on saatu toteutettua. 

Lisäksi kunnanhallitus irtisanoo 5.8.2014 allekirjoitetun paikallisen sopimuksen koulukohtaisesta lisätehtävästä päättymään 1.8.2020. Koulukohtaisen lisätehtävän korvaaminen tullaan huomioimaan tulevassa TVA-​järjestelmässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mika Huovinen, Merja Mälkki, Mikko Nislin, pääluottamusmiehet, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.