Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Maksullisen maatalouslomituksen kuntakorvaus 2019

KNGDno-2020-54

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnahallitus on 07.05.2018 §88 päättänyt, että kunta maksaa toteutuneesta maksullisesta maatalouslomituksesta korvausta vuosittain max 60 h jokaiselle tilan vuosilomaanoikeutetulle maatalousyrittäjälle. Kangasniemen kunnan maksama maksullisen maatalouslomituksen tuntikorvaus on 6 € / lomitustunti. Vuoden 2019 maksullisen lomitusavun korvaus on ollut haettavana tammikuun 2020 loppuun saakka. Korvausten maksu on aikaisempina vuosina perustunut elinkeinoasiamiehen tekemiin viranhaltijapäätöksiin.

Korvausta on hakeneet vuodelta 2019 esityslistan lähetyshetkellä 16 hakijaa liitteen mukaisesti. Jos hakijoita tulee määräaikaan mennessä lisää, ne lisätään liitteelle ja toimitetaan kunnanhallitukselle. Esityslista on päivitetty 3.2., sillä esityslistan lähettämisen jälkeen saapui vielä kaksi hakemusta, joten hakemusten yhteismäärä on 18, yhteensä 5811,18 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää maksullisesta lomituksesta haetut korvaukset liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti.

Päätös

Maisa Juntunen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Maisa Juntunen

Tiedoksi

hakijat, kirjapito maksatus

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.