Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Lomitustuen maksatuskäytäntö 2020

KNGDno-2018-169

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sosiaali-​ ja terveysministeriön 1197848 v. 13 STM/416/2018 ohjauskirjeen perusteella kuntia on pyydetty harkitsemaan lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien tarkoituksenmukaisuutta,​ koska ne eivät sisälly Euroopan komissioille ilmoitettuun lomitusjärjestelmään ja mahdollinen takaisinperintäriski kohdistuisi tukea saaneisiin maatalousyrittäjiin.

Kangasniemen kunnanhallitus on tehnyt 26.3.2018 päätöksen jatkaa kuntakohtaista tukea viljelijöiden lomapäivien pitämiseksi ja talousarvioon on vuodelle 2019 varattiin lomitustuen maksamiseen 14 000 euroa. Vuoden 2019 avustusta oli mahdollista hakea 30.6. ja 31.1. mennessä. Kesäkuun loppuun mennessä ei saatu yhtään hakemusta ja tammikuun loppuun (esityslistan lähtetyshetkellä) mennessä 18 hakemusta yhteensä 5811,18 euroa. Talousarvioon vuodelle 2020 on varattu 10 000 euron määräraha lomitustuelle. Mikäli hakemuksia tulee esityslistan lähettämisen jälkeen, esityslistaa päivitetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että kunta maksaa lomitustukea kerran vuodessa hakemusten perusteella. Hakemukset tulee toimittaa kuntaan 31.1.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät liitteenä olevasta hakulomakkeesta. Tukea maksetaan vuodelta 2020.

Päätös

Maisa Juntunen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Maisa Juntunen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.