Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Teurisuon turvetuotantoalueeesta Turvetuote Peat Bog Oy tekemään valitukseen

KNGDno-2015-63

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Manninen, hannu.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on valmistellut asiaa seuraavasti:

Aiempaan aluehallintoviraston päätöksellään hylkäämään hakemukseen nähden  tuotantoaluetta on supistettu, tuotannossa syntyvien jätevesien johtamispaikka  on  muutettu Pikonjärven asemesta  Pikojärven luusuan alapuolelle,  sekä vesien käsittelytekniikkaa lisätty ympärivuotisella pintavalutuskentällä. Hakija lisäksi mainitsee että  pintavalutuksen lisäksi  pintavalutuskentän yhteyteen on tehty aluevaraus  mahdolliselle käsiteltyjen jätevesien kemikalointiyksikölle.  Hakemuksessa ei käy kuitenkaan ilmi  esittääkö hakija kemikalointia  jätevesien   käsittelytoimenpiteeksi. 

Kangasniemen rakennus- ja ympäristölautakunta on  katsonut aiemman nyt uuteen käsittelyyn palautetun  hakemuksen  osalta että  tuotanto  sijoittuu liian lähelle vakituista asutusta.  Tältä osin hakemusta on muutettu ja  tilanne on parantunut aiempaan hakemukseen nähden.  Ympäristölupaharkinnan kohteena olevasta  toiminnasta  aiheutuva  kuormitus kohdistuu  Mustajoen ja edelleen Kälkänjoen valuma-alueella oleviin pintavesiin. Vastaanottavien vesistöjen laatua  ja  haetun toiminnan  kuormitusosuutta on arvioitu hakemuksessa  yleisellä tasolla mutta hakija ei ole  arvioinut tarkemmin vesistöjen kantokykyä ja siihen liittyviä tekijöitä.

Etelä-Savon maakuntaliitto laatii  paraikaa  maakuntakaavaan  luonnonvarojen käyttöön liittyvää  2.vaihekaavaa. Vaihekaavassa määritellään   turvetuotantoon soveltuvat ja  varattavat suot.  Meneillään on kaavan taustaselvitysten laatiminen ja  turvesoiden kysymystä kartoittava  taustaselvitys valmistui 15.12.2015 ( Turvetuotantoon soveltuvat suot Etelä Savon 2. vaihemaakuntakaavassa) . Selvityksessä suon soveltuvuutta  turvetuotantoon arvioitiin mm turvevarannon , suon luonnontilaisuuden ja  suunniteltujen soiden  valuma-alueen kuormitustilanteen sekä pintavesien arvioidun kantokyvyn perusteella. Vesistön  kantokyvyn arvioinnissa  painotettiin  tuotantoalueiden alapuolisen vesistön  ekologiseen tilaan liittyviä tekijöitä, jotka liittyvät vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoon.  Kuormitusmuutoksen arviointiin käytettiin SYKE:n kehittämää VEMALA  kuormitusmallia, jota kehitettiin /laajennettiin aiempiin arviointitapoihin nähden erityisesti kiintoainekuormituksen ja   orgaanisen aineksen kuormituksen osalta.  Teurinsuon osalta (Mustajoen valuma-alue) selvityksen tuloksissa katsottiin, että Kälkänjoen vesistöalueelle ei tulisi ohjata  lisää turvetuotantoa,  koska  Kälkänjoen vesistön  ekologinen tila on hyvän ja tyydyttävän luokan rajalla ja on olemassa riski että lisääntyvä kuormitus alentaa laatuluokkaa.

Ympäristöluvan keskeinen myöntämisen edellytys on se, että  toiminta ei  yhdessä muiden päästöjen  kanssa aiheuta  YSL 5§  (527/2014)  tarkoitettua ympäristön pilaantumista.  Pilaantumisella  tarkoitetaan tässä yhteydessä vesistön ekologisessa tilassa tapahtuvan taantumisen ohella   haitallisia muutoksia esim.  ekosysteemin toiminnassa ja  vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksissa.   

Teurinsuon alapuolisten vesistöjen rannat on osoitettu kunnan alueidenkäyttökäyttöpäätöksillä pääosin  loma-asutuksen käyttöön.   Alueen  osakaskunnat ja  rantoihin rajautuvien rakennuspaikkojen omistajat ovat kokeneet ongelmaksi  valuma-alueelta  purkautuvan suuren humuskuorman ja  veden  värin  muutoksen seurausilmiöineen.  Alueella   tehdyssä selvityksessä  ( Puulan länsiosan kuormitusselvitys  2014 ) on arvioitu,  että Kälkänjoen orgaanisten aineiden ja ravinteiden  kuormituksesta keskeinen osa aiheutuu turvemaiden maankäyttöön  muutoksista  aiheutuvasta hajakuormituksesta, sekä muista turvemaiden käyttömuodoista (esim. turvetuotanto). 

 Kälkänjoki on aiemmissa viranomaislausunnoissa ja suunnitelmissa arvioitu  sekä raputaloudelliselta,  että kalataloudelliselta potentiaaliltaan  merkittäväksi virtavedeksi.  Näiden vesistöjen käyttömuotojen kannalta  lisääntyvä orgaanisen aineen kuormitus aiheuttaa merkittävän riskin.  Hankkeeseen liittyvä  alueen kuivatusojitus ja  turvetuotanto  ( tuotantoalue ,eristysojalla  kuivatettava alue ) lisää orgaanisen aineen huuhtoutumista Kälkänjokeen.  Käsittelymenetelmäksi suunniteltu pintavalutus  ei sanottavasti alenna  alueelta kulkeutuvan liukoisen orgaanisen aineen määrää.  Toisaalta lisäkäsittelyksi suunnitellulla kemikaloinnilla  voi olla  haitallisia vaikutuksia  veden happamuustasoon  mikä heikentää mahdollisuuksia kunnostaa vesistöreitti virtakutuisille lajeille sopivaksi

Edellä selostetun perusteella Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomainen  päättää antaa  lupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Lupaa haetulle turvetuotannolle  ei tule myöntää koska siitä ennalta arvioiden aiheutuu  yhdessä  muiden päästöjen ja kuormituksen kanssa ympäristön pilaantumista,  joka  voi ilmetä  orgaanisen  aineen määrän kasvuna ja  siitä seuraavana, häiriöinä ekosysteemin toiminnassa ja heikentymistä  ympäristön soveltuvuudessa yleiseen virkistyskäyttöön. Näiden ohella  ympäristön laadun heikkeneminen voi aiheuttaa  haittaa yksityisen omaisuuden tarkoituksenmukaiselle käytölle. 

Ympäristölautakunta  katsoo että hakijan pyyntöön valmistelutöiden aloittamiselle ennen kun lupa saa  lainvoiman ei tule myöntää.  Teurinsuo on  metsitettyä  entistä ojitettua suota,  jonka ojat ovat  pääosin kasvaneet  umpeen.    Metsä on suunnitelmaan liitetyn  luontoselvityksen perusteella  vakiintunutta ja elinvoimaista,   eikä  maan kuivattaminen  metsän kasvun turvaamiseksi ole tarpeen.  Alueen valmistelutyöt  ja niihin liittyvä  kuivatusojitus  tulee aikaansaamaan  itsessään  tuotantolupaan verrattavissa olevan kuormituksen lisäyksen, mihin liittyvä kuormitusvaikutus tulee kestämään käytännössä  itse tuotantotoimintaan  verrattavissa olevan ajan.  Siinä tapauksessa  että hanke ei saisi  toiminnan mahdollistavaa ympäristölupaa  aiheutuisi  valmistelutöistä itsessään  turvetuotantoon verrattavissa oleva pysyvä kuormitus. Yksin eristysojan kaivaminen alueelle ilman vesiensuojelurakenteita  voi  aiheuttaa   tuotantotoimintaan verrattavissa olevan  kuormituslisän. Valmisteluoikeutta  ei ole  alueen nykyisen käytön tai hankkeen tarkoituksen toteuttamisen takia  tarpeen ratkaista erillään varsinaisesta toimintaa koskevasta luvasta.   Pysyvien vaikutustensa takia kuivatustoiminta ei ole vesitaloudellisena hankkeena myöskään vähäinen tai haitaton,  joten  sen ratkaisemisen osalta tulee soveltaa interssiharkintaa.  Harkinnassa ja hankkeen ohjauksessa tulee pyrkiä  vesilain  haitan  minimoinnin periaatteen  mukaisesti  mahdollisimman haitattomaan lopputulokseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää, että lupaa haetulle turvetuotannolle  ei tule myöntää, koska siitä ennalta arvioiden aiheutuu yhdessä muiden päästöjen ja kuormituksen kanssa ympäristön pilaantumista, joka voi ilmetä  orgaanisen aineen määrän kasvuna ja  siitä seuraavana häiriöinä ekosysteemin toiminnassa ja heikentymistä  ympäristön soveltuvuudessa yleiseen virkistyskäyttöön. Näiden ohella  ympäristön laadun heikkeneminen voi aiheuttaa  haittaa yksityisen omaisuuden tarkoituksenmukaiselle käytölle. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää että hakijan pyyntöön valmistelutöiden aloittamiselle ennen kun lupa on saanut lainvoiman ei tule myöntää. Valmisteluoikeutta  ei ole  alueen nykyisen käytön tai hankkeen tarkoituksen toteuttamisen takia  tarpeen ratkaista erillään varsinaisesta toimintaa koskevasta luvasta. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on vastaanottanut Puulan kalastusalueen vastineen Turvetuotanto Peat Bog Oy:n valitukseen aluehallintoviraston päätöksestä 30.8.2016 nro 35/2016/1 (Teurisuo).

Liitteenä nro 1 on Puulan kalastuskunnan vastine asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta yhtyy vastineenaan Puulan kalastuskunnan vastineeseen asiasta (liite nro 1). 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen Turvetuote Peat Bog Oy:n tekemään valitukseen. Päätös valitusosoituksineen on ollut nähtävillä Kangasniemen kunnantalon asiointipisteessä sen aukioloaikoina 19.11.2019 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)