Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Työllistämistukihakemus / Myrskylyhty ry

KNGDno-2019-747

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan työllisyysstrategian kokouksessaan 21.10.2019 § 199. Kangasniemen kunnan vuoden 2019 talousarviossa on määritelty kunnan työllistämispalvelujen tavoitteet. Sen mukaan kunnan työllisyyspalvelujen uudelleen organisoiminen toteutetaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi tavoitteina ovat nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan sakkoperusteisen työmarkkinakustannuksen vähentämiseksi.

Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä. Talousarvion 2019 laadinnan jälkeen on valtakunnallisesti tapahtunut useita muutoksia,​ jotka heijastuivat asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntauudistus ei toteutunut,​ valmisteltu SOTE-​lainsäädäntö kariutui ja maan uusi hallitus on linjannut uudet työllisyystavoitteet kuntakokeiluineen,​ johon Kangasniemi on hakeutunut yhdessä Mikkelin kanssa mukaan.

Valtion edellyttäessä kunnilta lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon on kunnan työllisyyspoliittisessa ohjauksessa päädytty siihen, että kunnan oman työllisyyden organisointiin varataan lisäresursseja. Kunnan työllisyys- ja työllistämispalveluille on kuluvan vuoden 2019 talousarviossa varattu yli 540 000 euroa. Suurin menoerä on passiivisen työmarkkinatuen kustannukset, joita on varattu talousarvioon 250 000 euroa, lisäksi ​ Myrskylyhty ry:lle ja Kangasniemen Työttömät ry:lle yhteensä 144 200 euroa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaan suuntautuvina avustuksina. Kunnan omiin työllistämistukipalkkoihin 128 000 euroa, joihin ei kuitenkaan sisälly nuorisotoimen työllistämiseen ohjautuvat kulut.

Työllisyydenhoidon uudelleen organisointi tullaan toteuttamaan siten,​ että kunta ottaa jatkossa suuremman vastuun työllisyystoiminnan järjestämisestä. Tähän valmisteluun ja tavoitteisiin pohjautuen esityksenä on, ettei kunta myönnä avustusta Myrksylyhty ry:n pitkäaikaistyöttömiin suunnattuun toimintaan. Kunta näkee yhdistysten toiminnan tärkeänä ja jatkaa yhteistyötä myös työllisyysasioissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hylkää Myrskylyhty ry:n avustushakemuksen, eikä näin ollen varaa vuoden 2020 budjettiin määrärahaa järjestölle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Myrskylyhty ry, Mirja Ursin

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.