Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Työllistämistukihakemus / Kangasniemen Työttömät ry

KNGDno-2019-747

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan työllisyysstrategian kokouksessaan 21.10.2019 § 199. Kangasniemen kunnan vuoden 2019 talousarviossa on määritelty kunnan työllistämispalvelujen tavoitteet. Sen mukaan kunnan työllisyyspalvelujen uudelleen organisoiminen toteutetaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi tavoitteina ovat nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan sakkoperusteisen työmarkkinakustannuksen vähentämiseksi.

Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä. Talousarvion 2019 laadinnan jälkeen on valtakunnallisesti tapahtunut useita muutoksia,​ jotka heijastuivat asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntauudistus ei toteutunut,​ valmisteltu SOTE-​lainsäädäntö kariutui ja maan uusi hallitus on linjannut uudet työllisyystavoitteet kuntakokeiluineen,​ johon Kangasniemi on hakeutunut yhdessä Mikkelin kanssa mukaan.

Valtion edellyttäessä kunnilta lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon on kunnan työllisyyspoliittisessa ohjauksessa päädytty siihen, että kunnan oman työllisyyden organisointiin varataan lisäresursseja. Kunnan työllisyys- ja työllistämispalveluille on kuluvan vuoden 2019 talousarviossa varattu yli 540 000 euroa. Suurin menoerä on passiivisen työmarkkinatuen kustannukset, joita on varattu talousarvioon 250 000 euroa, lisäksi ​ Myrskylyhty ry:lle ja Kangasniemen Työttömät ry:lle yhteensä 144 200 euroa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaan suuntautuvina avustuksina. Kunnan omiin työllistämistukipalkkoihin 128 000 euroa, joihin ei kuitenkaan sisälly nuorisotoimen työllistämiseen ohjautuvat kulut.

Työllisyydenhoidon uudelleen organisointi tullaan toteuttamaan siten,​ että kunta ottaa jatkossa suuremman vastuun työllisyystoiminnan järjestämisestä. Tähän valmisteluun ja tavoitteisiin pohjautuen esityksenä on, että kunta tarkastelee Kangasniemen Työttömät ry:lle myönnettävää avustusta pitkäaikaistyöttömiin suunnattuun toimintaan. Kunta näkee yhdistysten toiminnan tärkeänä ja jatkaa yhteistyötä myös työllisyysasioissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2020 budjettiin varataan 50 000 euron määräraha Kangasniemen Työttömät ry:n avustushakemuksen mukaiseen ohjaajien palkkaamiseen. Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta 16.12.2019 kokouksessaan.

Myönnetty avustus maksetaan kunnanvaltuuston talousarvio 2020 päätöksen saatua lainvoiman ja avustusten maksatus perustuu toiminnasta aiheutuneisiin todellisiin palkkakustannuksiin. Avustuksen saajan tulee toimittaa kuntaan kuukausittain selvitys palkkakustannuksista. Selvityksestä tulee näkyä:

  • henkilöiden nimi ja pääasiallinen työtehtävä, joiden palkkaukseen tukea haetaan
  • maksettu palkka ja sen sivukulut
  • palkkaan saatu palkkatuki tai muu avustus
  • avustusjaksolla toimintaan osallistuneiden työttömien lukumäärä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen työttömät ry, Mirja Ursin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)