Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä (TYP) jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

KNGDno-2015-213

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon TE-toimiston alueella on ollut valmistelussa yhden työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkoston muodostaminen 1.1.2020 alkaen. Luonnos yhteistyösopimuksesta on ollut hyväksyntäkierroksella lain mukaisilla sopimustahoilla syksyn 2019 aikana.

Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. Etelä-Savon TE-toimisto pyytää nimeämään jäsenen sekä varajäsenen Etelä-Savon työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään (TYP) ajalle 1.1.2020-31.12.2022.

Näin ollen Etelä-Savon TE-toimisto pyytää jakelussa mainittuja osapuolia tekemään nimeämisesitykset 13.12.2019 mennessä osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuin laissa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) säädetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää Etelä-Savon TE-toimiston työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunnan Kangasniemen kunnan edustajan ja hänelle varajäsenen toimikaudelle 2020-2022.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää Etelä-Savon TE-toimiston työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunnan Kangasniemen kunnan edustajaksi hallintopäällikkö Sari Linturi-Sahlmanin ja hänelle varajäsenen työllisyyskoordinaattori Tiia Korhosen toimikaudelle 2020-2022.

Tiedoksi

Etelä-Savon TE-toimisto, valitut edustajat

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.