Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Kuntalaisaloite / Kunnantalon aulan suihkukaivo

KNGDno-2019-717

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hellevi Saari ja Sari Kuusjärvi ovat lähettäneet kunnanhallitukselle, tekniselle lautakunnalle sekä Kangasniemen kunnantalon kiinteistö Oy:n hallitukselle 30.9.2019 päivän kuntalaisaloitteen. Aloite käsittelee kunnantalon aulassa sijaitsevaa suihkukaivoa, jonka kiinteistöosakeyhtiön hallitus on päättänyt purkaa. Aloitteessa esitetään suihkukaivon säilyttämistä ja aulan saattamista alkuperäiseksi myös sinne alunperin hankittujen huonekalujen osalta. Tehty aloite on liitteenä. Kunnanhallitukselle on saatettu tiedoksi, että suihkulähteen korjaukseen on suunnittelilla kuntalaiskeräys. Jos keräys toteutuu ja siihen saadaan merkittävät varat korjauskustannusten kattamiseksi, kunnanhallitus käsittelee asian uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tehdyn aloitteen tiedoksi ja toteaa, että kunnantalon kiinteistön osalta kiinteistöosakeyhtiö vastaa sen kunnosta ja on näin ollen toimivaltainen päättämään aulaan liittyvistä ratkaisuista. Kunnanhallitus ei ota kantaa tässä vaiheessa kunnantalon aulassa sijaitsevan suihkulähteen purkamiseen ja saattaa näkemyksensä tiedoksi Kangasniemen kunnantalon kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle sekä tekniselle lautakunnalle. 

Päätös

Mikko Korhonen toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyssä.

Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä pykälän käsittelystä osallisuusjäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
(Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen.)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

Esteellisyys

  • Markku Kuusjärvi

Tiedoksi

aloitteen laatijat, tekninen lautakunta, Kangasniemen kunnantalon kiinteistö Oy:n hallitus

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.