Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Kouluverkkoselvitys

KNGDno-2019-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019 talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia. Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon kustannukset.  Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille 2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38. Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.

Oppilasennuste liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
Päivi Paappanen, toimistosihteeri, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti käynnistää kouluverkkoselvityksen maanantain 28.10.2019 kokouksessa. Tämän mukaisesti kunnan neljälle kyläkoululle lähetettiin seuraavana päivänä 29.10. Wilman välityksellä kouluverkkoa koskeva tiedote ja kyselylinkit, jotka sisälsivät oppilaiden ja huoltajien sekä opettajien mielipiteitä kartoittavia kysymyksiä. Opettajien kyselyssä heitä pyydettiin arvioimaan opetuksen järjestämistä pienessä koulussa nykyisen opetussuunnitelman ja tuntijaon puitteissa ja pohtimaan myös sitä, mitä hyvää ja mahdollisesti vaikeaa pieni toimintaympäristö tuo tullessaan. Keskustan alakoulujen opettajille ja huoltajille lähetettiin vielä erillinen tiedote asiasta ja sen mahdollisista vaikutuksista keskustan koulujen toimintaan. Kysely on tehty myös oppilashuollon edustajille.

Taloudellisten vaikutusten osalta on valmistelussa koulukohtaisten kustannusten laskenta. Lisäksi kaikilla neljällä kyläkoululla järjestetään viikolla 47 tilaisuudet, joissa on kunnan edustajina paikalla alakoulujen rehtori, varhaiskasvatusjohtaja sekä hallintopäällikkö. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kuulee kouluverkon tämän hetkiset selvitykset ja merkitsee ne tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kouluverkkoselvitystä on valmisteltu laajana virkamiestyönä. Sen tekemiseen ovat osallistuneet viranhaltijat kaikilta hallinnon aloilta ja sen toteutuksessa on kuultu henkilöstöjärjestöjä. Tarkoituksena on ollut saada mahdollisimman laaja kuva kouluverkon nykytilasta ja vaikutuksista sen mahdolliseen supistamiseen. Kouluverkkoselvityksessä on kuultu oppilaita, vanhempia, opettajia, kyläyhdistyksiä sekä oppilashuollon ammattilaisia. Selvityksessä on tiivistelmä lapsivaikutusten arvioinnista ja kuulemisten tuloksista.

Lisäksi selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien vuosien oppilasennusteista, koulujen kustannuslaskelmista ja koulurakennusten kuntoselvitykset. Selvitys ottaa kantaa siihen, että kouluverkkoa supistetaan ja supistamisesta aiheutuvat oppilasmäärien muutokset pystytään huomioimaan keskustan kouluissa. Lisäksi oppilaskohtaiset vaikutukset koulukuljetuksiin on selvitetty. Lisäksi kouluverkkoselvitys ottaa kantaa koululaisten iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen nykytilanteeseen ja mahdollisten koulujen lakkautumisten vaikutuksen niiden järjestämiseen.

Oppilasennusteen ja tehtyjen selvitysten perusteella kyläkouluista ainoastaan Koittilan koulu tulee jatkamaan lähivuosina elinvoimaisena. Selvitystyön perusteella esitetään kouluverkon supistamista ja Otto Mannisen sekä Äkryn koulujen sulkemista ensi syksynä. Vuojalahden koulun oppilasennusteet ovat myös laskevat, mutta selvityksen kokonaistarkastelun perusteella ei sen sulkemista tulla tässä vaiheessa esittämään. Päätösesitys viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1. se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja 

2. se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

 

Päätös

Mikko Nislin toimi asiantuntijana asian esittelyssä ja poistui kokouksesta klo 15:28.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)