Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Harlu-puiston nimeäminen

KNGDno-2019-771

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemellä toimiva valtakunnallinen karjalaisseura Harlu-seura ry on tehnyt kunnalle esityksen Harlu-puiston nimeämiseksi. Kohteeksi sopisi esim. paloaseman eteläpuolinen rantapuisto.

Aiemmin on ollut esillä jonkun kadun nimeäminen Harluntieksi, mutta uusilta asemakaava-alueilta ei ole järjestynyt sopivaa kohdetta. Olemassa olevien katujen nimen muutokset ovat taas siinä mielessä hankalampia, että silloin jouduttaisiin muuttamaan myös kiinteistöjen osoitteita.

Puiston nimeäminen edellyttäisi periaatteessa asian ratkaisemista asemakaavatasolla, koska maankäyttö- ja rakennusasetuksen 24 §:n mukaan asemakaava käsittää mm. sekä katujen että mahdollisten muiden yleisten alueiden nimet. Erillistä kaavamuutosta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista tehdä vain yhden nimistötäydennyksen vuoksi, vaan asia voitaisiin hoitaa samoin kuin on menetelty muidenkin keskusta-alueen puistojen kohdalla (Anni Swanin puisto ja Pirtin perinnepuisto). Kohteiden nimiä on ryhdytty käyttämään heti nimeämispäätöksen jälkeen ja ne on merkitty kunnan ylläpitämiin opaskarttoihin ym. opastuksiin. Kaavatasoinen käsittely on sitten tehty myöhemmin laajempien asemakaavamuutosten yhteydessä. Tässä tapauksessa kaavatason käsittely voidaan hoitaa vireillä olevan toria ja ranta-aluetta koskevan laajemman asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Harlu-seuran esitys ja kartta pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että karttaliitteessä osoitettu asemakaavan mukainen puistoalue nimetään Harlu-puistoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen saapui klo 15.07.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että karttaliitteessä osoitettu asemakaavan mukainen puistoalue nimetään Harlu-​puistoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Harlu-seura, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.