Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen (lisäpykälä)

KNGDno-2019-750

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan talous kääntyi alijäämäiseksi vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Kuluvan vuoden 2019 tilinpäätösennuste on noin 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Tulosennusteen heikkeneminen on pääasiassa seurausta Essoten menojen arvioitua suuremmasta kasvusta, josta Kangasniemen osuus kuluvana vuonna on 2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Kunta valmistelee parhaillaan vuoden 2020 talousarviota. Valmistelutilanteen 16.10.2019 mukaan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot ovat 2,7 milj. euroa, mikä vastaa vuoden 2019 budjetin tuottoja.  Toimintakuluja budjettiesityksessä on 39,95 milj. euroa, mikä on alkuperäiseen vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 2,0 milj. euroa enemmän ja vastaa 5,4 %:n kasvua. Kasvu johtuu pääasiassa Essotelle maksettavista kuntaosuuksista, joita on budjetoitu vuodelle 2020 yhteensä 25 milj. euroa. Talousarviossa 2019 maksuosuus oli 22,88 milj. euroa. Kunnan oman toiminnan osalta (ilman Essote-maksuosuuksia) talousarvio 2020 menot ovat 0,4 % pienemmät kuin talousarviossa 2019.

Verotuloja ennakoidaan kertyvän 18,9 milj. euroa, joka on 0,5 % enemmän kuin talousarviossa 2019. Verotuloarvioon vaikuttaa vuoden 2019 verotilitysongelmat, jotka johtuvat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista. Osa tilityksistä tulee kunnille seuraavina vuosina. Valtionosuuksia arvioidaan budjettiin 18,67 milj. euroa, jossa kasvua 2019 budjettiin on 535 000 euroa. Vuoden 2020 valtionosuuksista osa tilitetään kunnille vuonna 2019 ja Kangasniemen kunnan osalta ennakkotilitys on noin 300 000 euroa. Poistoja talousarvioon sisältyy 1,6 milj. euroa. Valmistelutilanteen budjettiesitys on alijäämäinen 1,18 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosien 2021-2022 verorahoitus ennakoidaan kasvavan 1,4 milj. euroa. Palkkoihin ja muihin toimintakuluihin ennakoidaan myös kasvua, joten myös taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 osalta tuloksesta ennustetaan alijäämäisiä. Tavoitteena on, että talous tasapainotetaan vuoteen 2022 mennessä. Talouden sopeuttamista ei ole mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, vaan se on jaksotettava usealle vuodelle.

Kunnalla oli tilinpäätöksessä 2018 taseen kumulatiivista ylijäämää vielä 5,98 milj. euroa, mutta tulot eivät tule riittämään toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota mm. palveluiden saatavuuteen ja toimitilojen määrään ja laatuun, tukipalvelujen ja hallinnon toimivuuteen sekä toimintatapojen uudistamiseen. Myös yhteistyötä on lisättävä ja tehostettava eri palvelualueiden ja toimintayksiköiden välillä. Hankinnat sekä investoinnit ovat yhtä lailla tarkastelun kohteena.

Talouden tasapainottamiseksi on yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa etsittävä pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen. Henkilöstömenoja tulee vähentää siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta ja lakisääteisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita henkilöstön jaksamiseen. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä henkilöstön osa-aikaistamista, irtisanomisia ja vapaaehtoisia virka –ja työvapaita.

Kunnassa on syytä käynnistää henkilöstöjärjestöjen kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset neuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä vuosille 2020-2021. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn lain 4 §:n 1 momentin mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeenluovutusta;

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään asiaan.

Jos työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot:

1) aiottujen toimenpiteiden perusteista;

2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten tai osa-aikaistamisten määrästä;

3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä

4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset tehdään.

Työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamisen, on neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoiminta neuvottelujen alkaessa, jollei näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä.

Työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Kangasniemen kunnassa. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä.

Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen.

Pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron kokonaisvaikutusta.  Toimenpiteet toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien 2020 ja 2021 aikana ja toimenpiteiden henkilöstömenojen tavoiteltava osuus on 0,5 milj. euroa.  Henkilötyövuosikuluissa tämä merkitsee, että neuvottelujen tavoitteena on enintään 15 henkilötyövuoden vähenemä kunnan henkilöstöstä seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Neuvottelumenettelystä työnantajan edustajana vastaa hallintopäällikkö. Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 15 henkilötyövuotta. Kirjallinen neuvotteluesitys lähetetään henkilöstön edustajille pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen maanantaina 21.10.2019. Yhteistyöryhmä kutsutaan koolle 28.10.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)