Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Veroprosentit vuodelle 2020

KNGDno-2019-729

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan valtuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista. Tuloveroprosentilla määrätään se osuus, minkä verovelvollinen suorittaa verotettavasta tulostaan alkavana varainhoito- ja verovuonna kunnalle tuloverona. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteisöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella.

Voimassa olevat kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

* yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00

* vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41-1,00

* muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00

* rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00-6,00

* yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00

Kunnan vuoden 2020 talousarvio on tämän hetken valmistelutilanteessa alijäämäinen 1,2 milj. euroa, joten talouden tasapainottamiseksi esitetään veroprosenttien korotuksia 1.1.2020 alkaen. Korotuksilla lasketaan saatavan lisää verotuloja noin 686 000 euroa. Talouden tasapainottaminen edellyttää siten myös muita merkittäviä päätöksiä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy veroprosentit 1.1.2020 alkaen seuraavasti: 

* Tuloveroprosentti  21,50 % (korotus 0,75 %-yks)

* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,07 %-yks.)

* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,05 %-yks)

* Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % (korotus 0,05 %-yks)

* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %

* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %

ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)