Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Työllisyysstrategia 2020

KNGDno-2019-679

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus käsitteli kunnan työllisuuspalveluiden tavoitteita kokouksessaan 11.3.2019 § 64. Kangasniemen kunnan vuoden 2019 talousarviossa on määritelty kunnan työllistämispalvelujen tavoitteet. Sen mukaan kunnan työllisyyspalvelujen uudelleen organisoiminen toteutetaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi tavoitteina ovat nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan työmarkkinakustannusten vähentämiseksi. Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä.

Talousarvion 2019 laadinnan jälkeen on valtakunnallisesti tapahtunut useita muutoksia, jotka heijastuvat asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntauudistus ei toteutunut, valmisteltu SOTE-lainsäädäntö kariutui ja maan uusi hallitus on linjannut uudet työllisyystavoitteet kuntakokeiluineen, jonka valmistelu maakunnassa on kesken. Näin ollen myöskin kunnan työllisyyden organisointiin on syytä varata vielä aikaa. Tiedossa on, että valtio tulee edellyttämään kunnilta lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon.

Kunnanhallituksessa todettiin maaliskuussa, että työllisyyspalveluiden uudelleenorganisoinnin suunnittelutyön toteutus kunnan nykyisillä hallinnon resursseilla olisi ollut erittäin haasteellinen tavoiteaikataulussa ja kuntaan palkattiin määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Työllisyyskoordinaattorin tavoitteeksi asetettiin mm. kunnan työllisyysstrategian laadinta, jonka avulla kunnan työllisyyspalvelut saatetaan tavoitteissa asetetulle tasolle.  Työllisyyskoordinaattori on ehtinyt toimia tehtävässään vajaan puoli vuotta ja palaute eri toimijoiden taholta on ollut hyvin myönteinen. Työllisyyskoordinaattori on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan työllisyydenhoitoon liittyistä asioista ja esittelemään työllisyysstrategian. Työllisyysstrategia 2020 on liitteenä 1.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan työllisyysstrategian vuodelle 2020. 

2) Kunnanhallitus päättää jatkaa työllisyyskoordinaattori xxxxxxxxxx määräaikaista työsuhdetta ajalle 1.1.-31.12.2020. Hallintopäällikkö valtuutetaan tekemään työsopimus ja sopimaan tarkemmin sen sisällöstä hallintosäännön § 26 mukaisesti. Määräaikaisuuden perusteena on kunnan toiminnallinen ja taloudellinen tilanne sekä työllisyyspalvelujen uudelleen organisoimisen selvittäminen vuoden 2020 aikana.

Päätös

Tiia Korhonen toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Arja-Liisa Kuparinen jääväsi itsensä pykälän käsittelystä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän päätöksen ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Arja-Liisa Kuparinen

Tiedoksi

palkanlaskenta, xxxxxxxxxx

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.