Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättäminen

KNGDno-2019-730

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.9.2019 § 61 käsitellyt Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättämistä.

Haja- asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimusten täyttymisen määräaika ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä päättyy 31.10 2019. Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa poikkeamisen hakemisen puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Poikkeamisen myöntävää viranomaista ei ole määrätty ympäristönsuojelulaissa, joten jokaisen Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuskunnan tulee antaa toimivalta poikkeamispäätösten tekemiseksi hallintosääntöönsä tehtävällä lisäyksellä. Koska kyseessä on ympäristönsuojelulain mukainen asia, toimivalta on luontevinta antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joka voi edelleen delegoida päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Päätösten tekijä voi periä päätöksistä taksansa mukaista maksua. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden voimassa olevassa taksassa se on 120 euroa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja edelleen kaupungin ja kuntien valtuustoille, että ne määrittelevät Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen) myöntämisessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrittelee Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen) myöntämisessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)