Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 valmistelu

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintokunnat ovat  valmistelleet virkamiestasolla talousarvioehdotuksensa. Budjetin lautakuntakäsittelyt ovat marraskuussa.

Valmistelutilanteen 16.10.2019 mukaan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot ovat 2 715 t€, mikä vastaa vuoden 2019 budjetin tuottoja.

Toimintakuluja budjettiesityksessä on 39 953 t€, mikä on alkuperäiseen vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 2 054 t€ enemmän ja vastaa 5,4 %:n kasvua. Kasvu johtuu pääasiassa Essote ky:lle maksettavista kuntaosuuksista, joita on budjetoitu v. 2020 yht. 25 milj. euroa. Talousarviossa 2019 maksuosuus oli 22 880 t€. Palkkojen kasvu on 3,3 % ja koko henkilöstökulujen kasvu 1,0 %.  Avustuksia on budjetoitu 8,3 % vähemmän kuin talousarviossa 2019. Kunnan oman toiminnan osalta (ilman Essote-maksuosuuksia) talousarvio 2020 menot ovat 0,4 % pienemmät kuin talousarviossa 2019.

Toimintakatteeksi muodostuu 37 237 t€, mikä on 5,9 % enemmän kuin budjetissa 2019.

Verotuloja ennakoidaan kertyvän 18 944 t, joka on 0,5 % enemmän kuin talousarviossa 2019. Verotuloarvioon vaikuttaa v. 2019 verotilitysongelmat, jotka johtuvat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista. Osa tilityksistä tulee kunnille seuraavina vuosina. Valtionosuuksia arvioidaan budjettiin 18 665 t€, jossa kasvua 2019 budjettiin on 535 t€. Vuoden 2020 valtionosuuksista osa tilitetään kunnille v. 2019 ja Kangasniemen kunnan osalta ennakkotilitys on n. 300 t€. Poistoja talousarvioon sisältyy 1 600 t€.

Virkamiesvalmistelun budjettiesitys on alijäämäinen 1 178 t€

Taloussuunnitelmavuosien 2021-2022 verorahoitus ennakoidaan kasvavan 1 400 t€. Palkkoihin ja muihin toimintakuluihin ennakoidaan myös kasvua, joten myös taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 osalta tuloksesta ennustetaan alijäämäisiä.

Liitteenä talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelmavuosien 2021-2022 valmistelutilanteen ja ohjeistaa hallintokuntia jatkotyöskentelyyn.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esimiehet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)