Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2019

KNGDno-2018-335

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2019

Laskennallinen käyttöaste syyskuun lopussa on 75,0 % ja palkkojen osalta 76,4 %.

Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 3 969 t€, joka on 77,3 % talousarviosta. Tuottoihin sisältyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valtiolta saamia hankeavustuksia n. 400 t€.

Toimintakuluja on kirjattu 30 847 t€, käyttöaste 74,7 %. Toteuma sisältää myös osittain alkuvuosipainotteisia menoja, kuten avustukset. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna menojen kasvu on 3,0 %.

Palkkojen käyttöaste on 74,9 %, n. 90 t€ alle budjetin, kasvua kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna 5,3 %.

Toimintakatteeksi muodostuu 26 878 t€, kasvua edelliseen vuoteen 2,9 %.

Verotulokertymä syyskuun lopussa on 13 528 t€, joka on 71,8 % budjetoidusta ja 7,6 % vähemmän kuin viime vuoden syyskuun lopussa. Kuntaliiton elokuussa päivitetyn veroennustekehikon mukaan kunnan verotulokertymä on arvioitu n. 600 t€ pienemmäksi kuin talousarviossa 2019. Kuntaliiton tiedotteen mukaan kuluvan vuoden kunnallisverotilitykset ovat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista johtuen jääneet merkittävästi alhaisemmiksi. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut koko maan kunnallisveron kertymäennustetta 600 milj. eurolla vuodelle 2019. Ennusteessa oletetaan, että tilitysvaje kertyy vuoden 2020 aikana.

Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 13 599 t€, joka vastaa hyvin viime vuoden tasoa.

Vuosikatteeksi muodostuu 414 t€ ja poistoja on kirjattu syyskuun loppuun mennessä 1 249 t€, joten alijäämäksi kirjautuu syyskuun toteuman perusteella n. 835 t€.

Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-31.9.2019 sekä hallintokuntakohtaiset toteumaraportit.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden toteuman 1.1.-30.9.2019.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)