Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos

KNGDno-2019-678

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilojen Synsiöranta 213-433-3-19 ja Ahoranta 213-433-3-18 alueilla on voimassa 19.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. Maanomistajan aloitteesta on laitettu vireille kaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Alkuperäisessä kaavassa on osoitettu alueita ns. maatilamatkailun tarpeisiin, mutta maanomistajalla ei ole ollut eikä ole jatkossakaan tarvetta sen kaltaiseen toimintaan. Muutosesitys kohdistuu myös Kokkoniemenjoen varteen osoitettuihin melko laajoihin virkistysalueisiin, jotka ovat myös osoittautuneet tarpeettomiksi ja merkintä on ollut omiaan hankaloittamaan alueilla tapahtuvaa normaalia metsätalouskäyttöä. Kaavamuutoksen pohjaksi on viime kesänä tehty uusi luontoselvitys.

Alueelle laadittu 14.8.2019 päivätty kaavaluonnos ja kaavahanketta koskeva OAS sekä luontoselvitys on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten 2.9. - 27.9.2019. Lausuntonsa ovat nähtävilläoloaikana antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta ja Savonlinnan maakuntamuseo. Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen lausunnoissa on esitetty tehtäväksi jonkin verran muutoksia ja täydennyksiä kaavaluonnokseen. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa eikä kaavaluonnoksen johdosta ole myöskään saatu palautetta naapureilta tai muilta osallisilta.

Pöytäkirjan liitteenä kaavan valmisteluaineisto ja saadut lausunnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavamuutokselle on esitetty hyväksyttävät perusteet ja kaavaratkaisu nojautuu alueelta laadittuun tuoreeseen luontoselvitykseen. Kaavaehdotus voidaankin laatia luonnoksen pohjalta aluevarausten sijoittelun suhteen.

Kaavaselostusta tulee kuitenkin vielä täydentää mitoituslaskelmalla, jossa osoitetaan selkeästi uuden kaavaratkaisun mahdollistama rakennuspaikkojen lukumäärä/rantakilometri. Mitoitus tulee perustella myös ns. emätilatarkastelun kautta, jossa on huomioitu Synsiörannan tilasta aiemmin lohkotut rakennuspaikat. Laskelmasta tulee käydä ilmi myös muutettavien RM-alueiden vaikutus kaavan kokonaisrakennusoikeuteen suhteessa alkuperäiseen kaavaan. Lisäksi, koska rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen on esitetty merkittävä korotus, tulee kaavamääräyksiä tarkentaa siten, että niistä selkeästi käy ilmi talousrakennusten osuus rakennusoikeudesta. Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohoamisen takia tulisi myös rakennusten rantaviivaetäisyyksissä noudattaa kunnan nykyistä rakennusjärjestystä. Kaavaehdotuksen laadinnassa tulee lisäksi tarpeellisilta osin huomioida myös muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset ja muutokset. Kaavaehdotukseen tulee liittää kaavan laatijan vastineet annettuun palautteeseen.

Kaavan laatija on antanut vastineet kaavaluonnoksesta annettuun palautteeseen ja niiden mukaisesti on kaavaan tehty täydennyksiä.

Pöytäkirjan liitteenä 11.10.2019 päivätty kaavaehdotuskartta ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta. Täydennetty kaavaselostus ja OAS toimitetaan myöhemmin.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle,​ että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-​asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-​Savon ELY-​keskuksen,​ ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, Päivi Puukari, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)