Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Suur-Savon sähkön osakkeet - myyntitarjous kunnalle

KNGDno-2019-742

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on saanut yksityishenkilöltä myyntitarjouksen Suur-Savon Sähkön osakkeisiin. Osakkeita on kahdeksan kappaletta, sarja H n:o 186 (4kpl) ja sarja H n:o 187 (4kpl).

Kangasniemen kunnalle esitetty osakkeiden myyntihinta on 3400,00 euroa/kpl, eli yhteensä 27 200,00 euroa.

Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää osakkeiden ostosta, kun niiden arvo ylittää 10 000,00 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehdyn tarjouksen ja ostaa kahdeksan kappaletta Suur-Savon Sähkön osakkeita, sarja H n:o 186 (4kpl) ja sarja H n:o 187 (4kpl), yhteishintaan 27 200,00 euroa.

Päätös

Tapani Nykänen ilmoitti esteellisyyden tämän pykälän käsittelyyn yhteisöjäävinä. Markku Kuusjärvi toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Tapani Nykänen

Tiedoksi

osakkeiden myyjä, Marja Iikkanen, Mirja Ursin

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.