Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Korpela-kiinteistön maanvuokrasopimukset / Kangasniemen hevosjalostusseura ry

KNGDno-2019-736

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.1998 päättänyt osallistua Kangasniemen hevosjalostusseura ry:n harjoitusratahankkeeseen. Päätös liitteenä.

Seura on päättänyt hakea Veej-jakaja ry:ltä investointiavustusta, mutta sen saanti edellyttää pitkäaikaista vuokrasopimusta kunnan kanssa. Seuran kanssa on neuvoteltu vuokra-ajasta ja sopimuksesta seuraavaksi 20 vuodeksi. Vuokran määrä olisi koko vuokrakaudelta 200 euroa ja se maksettaisiin kerralla ennen uuden kauden alkua. Alue on noin 5600 m2 ja se on merkitty sopimusluonnoksen karttaliitteeseen. Sopimusluonnos ja alueen kartta liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kangasniemen hevosjalostusseura ry:n vuokrasopimuksen ajalle 1.1.2020-31.12.2039. Vuokran määrä on koko uudelta vuokrakaudelta 200 euroa ja se maksetaan kunnalle 31.1.2020 mennessä. Kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan maanvuokrasopimus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo, Kangasniemen hevosjalostusseura ry

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.