Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2020–2022

KNGDno-2019-705

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi  25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutaospäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Esitetyssä Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä vuosille 2020 - 2022 Kangasniemen kunnan pelastustoiminnan ja pelastustoiminnan johtamisen osalta ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen palvelutaso päätökseen nähden.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos liitteineen on ladattavissa osoitteesta: 

http://mikkeli.cloudnc.fi/download/noname/%7B55d18e3a-b1cc-46ee-9d54-d19e01058ab9%7D/71704

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslautakunta (pelastuslaitos@espl.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)