Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 YT-menettelyn toimeenpano ja toimenpiteet 2020

KNGDno-2019-750

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Esityslista lähetetään kunnanhallituksen jäsenille 13.12.2019. Kunnanvaltuuston talousarviokokous on maanantaina 16.12.2019, jossa on esityksenä osia yhteistoimintamenettelyssä neuvotelluista talouden tasapainottamistoimenpiteistä. YT-menettely pyritään päättämään tiistaina 17.12.2019, jos kunnanhallituksen tekemät esitykset hyväksytään kunnanvaltuustossa. Tämän johdosta esitystä yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen hyväksymisestä ei voida antaa ennen valtuuston kokousta.

Kokouksessa täydennetty esittely:

YT-neuvotteluja on käyty 28.10.2019 alkaen ja ne on päätetty 17.12.2019. Neuvottelujen pöytäkirjat ovat liitteenä. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käyty läpi esille nostettuja säästötoimenpiteitä, joita on tullut luottamushenkilöiltä, viranhaltijoilta sekä työntekijöiltä ja neuvottelutulos on yksimielinen. Todetaan, että yhteistoimintalain 4 §:n mukaiset asiat on käsitelty työnantajan ja henkilöstön välisissä neuvotteluissa ja että yhteistoimintalain 13 §:n mukainen yhteistoimintavelvoite on täyttynyt.

Yhteistoimintalain 9 § Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet

Neuvotteluiden alkaessa työnantaja antoi henkilöstön edustajille työllistämistä edistävän toimintasuunnitelman, joka on käsitelty YTR:ssä 28.10.2019 ja sitä noudatetaan. Suunnitelma valmistui yhteistoiminnassa neuvottelujen kuluessa ja se on hyväksytty vähäisin muutoksin 17.12.2019. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu yhteistoimintamenettelyn perusteet, suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat, työnhaun ja koulutuksen periaatteet, muutosturva ja työllistymisvapaa, työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, palvelussuhdeasiat ja muutostuki.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet, joilla ei ole henkilöstövaikutuksia

Kunnanhallitus toteaa, että talouden tasapainottamisen lähtökohtana oli, että pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron kokonaisvaikutusta. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden, eli henkilöstömenojen tavoiteltava osuus on 0,5 milj. euroa.

Kunnanvaltuusto päätti kunnallisverojen sekä kiinteistöverojen korotuksista, joista vuositasolla saadaan 686 000 euron lisätulo, lisäksi vuokrien, maksujen ja taksojen korotuksilla haetaan lisätuloja. Kunnan jakamien avustusten määrää on vähennetty, mm. työllisyyspalveluiden uudistuksella. Lisäksi kunnan omaisuutta on kartoitettu siten, että niiden myynnillä haetaan kertaluontoisia tuottoja sekä säästöjä kiinteistöjen ylläpitokustannuksista.

Neuvottelutulos sisältää lisäksi säästöjä, jotka tullaan kirjaamaan vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2021-2022 muutostalousarvioon, joka viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa 2020.

Talouden tasapainottamiskeinot, joilla on henkilöstövaikutuksia

Henkilöstövaikutukset koko kunnan osalta vuosina 2020-2025 on yhteensä 18,5 henkilötyövuotta.

Hallintopalvelut

Kunnan hallintopalveluiden uudelleenjärjestäminen, vaikutus 4 henkilötyövuotta vuosina 2020-2023 (eläköitymiset ja viran lakkauttaminen)

Sivistys- ja hyvinvointi

Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttaminen, vaikutus 3,5 henkilötyövuotta vuonna 2020 (kokonaisvaikutus 5 henkilötyövuotta, sisältäen teknisen toimen) (määräaikaisuudet ja eläköitymiset)

Sivistystoimen uudelleenjärjestelyt, vaikutus vuosien 2020-2025 aikana 6,5 henkilötyövuotta (määräaikaisuudet, eläköitymiset)

Tekninen toimi

Teknisen toimen uudelleenjärjestelyt, vaikutus 4,5 henkilötyövuotta vuosina 2020-2022 (toimen lakkauttaminen, tehtävän täyttäminen sisäisesti, työjärjestelyt, eläköityminen)

Hallintosäännön muutokset ja koko kunnan palvelu- ja hallintorakenteen tarkastelu

Talouden tasapainottamistoimenpiteissä, joilla on henkilöstövaikutuksia, on myös vaikutusta kunnan nykyiseen hallintosääntöön. Se tuleekin päivittää vastaamaan tulevaa hallintorakennetta ja varmistaa, että se on ajantasainen. Hallintosääntö tullaan päivittämään vuoden 2020 aikana siten, että tavoiteorganisaatio voidaan päivittää alkamaan 1.1.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käytyjen neuvotteluiden pöytäkirjat (liite 1). Kunnanhallitus toteaa osaltaan, että kunnallisen yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut on käyty ja neuvotteluvelvoite on täyttynyt. Kunnanhallitus vahvistaa neuvottelutuloksen ja päättää, että neuvotteluissa esitetyt henkilöstöjärjestelyt sekä toiminnalliset muutokset toteutetaan hallintosäännössä määrätyn toimivallan puitteissa.

Siltä osin, kun toimivalta on kunnanhallituksella, kunnanhallitus päättää, että se

  1. hallintosäännön 33 ja 37 §:n mukaisesti lakkauttaa kunnallistekniikan mestarin toimen, elinkeinoasiamiehen viran, sekä yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen toimen.
  2. käynnistää hallintosäännön uudistuksen. Uudistuksen toteuttamiseksi kunnanhallitus edellyttää johtoryhmältä suunnitelman organisaatiomuutoksesta, joka kattaa neuvotteluissa esille tuodut toimialoja koskevat toimintojen uudelleenjärjestelyt.
  3. käynnistää palkkahallinnon ulkoistamisselvityksen.
  4. edellyttää palkkamenoihin 75 000 euron säästöjä henkilökunnan vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla tai lomarahojen vaihtamisella vapaaksi. Jos säästöjä ei saavuteta, säästö haetaan henkilöstön lomautuksilla.
  5. edellyttää toimialajohtajia huolehtimaan siitä, että neuvottelutuloksen kustannusvaikutukset valmistellaan siten, että kunnanvaltuustolle 2.3.2020 hyväksyttäväksi esitettävä muutostalousarvio vuodelle 2020 on korkeintaan 100 000 euroa alijäämäinen.
  6. käynnistää kunnan omaisuuden kartoituksen ja myynnin siten, että tuottoa saavutetaan vuoden 2020 aikana 120 000 euroa.

Päätös

Tiina Väisänen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:15.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä on YT-neuvottelutuloksen täytäntöönpanon aikataulu, joka kattaa kunnanhallituksen 18.12.2019 tekemän päätöksen kohdat 1-6. Päätöksen kohdan 2 osalta todetaan lisäksi, että johtoryhmä on aloittanut hallintosäännön uudistuksen sekä siihen liittyvän suunnitelman organisaatiomuutoksista eri toimialoilla, joka kattaa YT-neuvotteluissa hyväksytyt toimintojen uudelleenjärjestelyt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen YT-neuvottelutuloksen täytäntöönpanon aikataulun. Aikataulu esitellään valtuutetuille kokouksen jälkeen järjestettävässä valtuustoinfossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)